วิชาหลักการประกันวินาศภัย ชุดที่1

1) คำว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured หมายถึง
ก) จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ข) จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด
ค) จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเรียกร้องได้
ง) ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

2) ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ หมายถึง
ก) ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพ์สินนั้นคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ข) ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการใข้ทรัพ์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ค) ผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ง) ถูกทุกข้อ

3) ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง
ก) กรรมสิทธิ์
ข) สิทธิตามกฎหมาย
ค) ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ง) ถูกทุกข้อ

4) ข้อใดมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ก) เจ้าของทรัพย์สิน
ข) ผู้ให้เช่าซื้อ
ค) ผู้ครอบครองทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
ง) ถูกทุกข้อ

5) ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการชดเชยสินไหมทดแทน
ก) ต้องเป็นค่าเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดภัยขึ้น
ข) ต้องไม่เกินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ค) ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะเรียกร้อง
ง) ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันไว้

6) ข้อใดคือหลักการของประกันภัยที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงโดยสุจริตอย่างยิ่ง
ก) ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยแต่เพียงผู้เดียว
ข) ข้อความจริงเหล่านั้นอยู่ในความรู้เห็นของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยแต่เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริงนั้นให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยกฎหมาย
ค) ข้อความจริงเหล่านั้นเป็นข้อความที่ผู้รับประกันภัยจะใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้ารับการเสี่ยงภัยหรือไม่ และคิดเบี้ยประกันภัยเท่าใด
ง) ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

7) คำว่าความรับผิดส่วนแรก Deductible หมายถึง
ก) จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่บริษัทประกันภัยต้องรับผิด
ข) จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ค) ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ง) ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง

8) ตามปกติแล้วผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในคำบอกเล่าของผู้เอาประกันภัยว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักนำให้หลงเชื่อในเหตุการณ์ที่ไม่จริงซึ่งจะทำให้การประมาณการเสี่ยงภัยผิดพลาดมิฉะนั้นสัญญานั้นจะ
ก) โมฆียะ
ข) โมฆะ
ค) สมบูรณ์
ง) สมบูรณ์แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอีก

9) คำว่าสินไหมกรุณาหมายถึง
ก) จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหายแม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม
ข) จำนวนเงินตามแต่ที่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณา
ค) จำนวนเงินที่จ่ายเกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
ง) จำนวนเงินเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

10) หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริงหมายความว่า
ก) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ค) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
ง) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแต่ที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยจะตกลงกัน

11) คำว่าภัย (Peril) หมายถึง
ก) ความเสียหาย
ข) โอกาสที่เกิดความเสียหาย
ค) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ง) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย

12) คำว่า ให้สิทธิผู้รับประกันภัยเข้าไปยืนในรองเท้าของผู้เอาประกันภัย หมายถึงข้อใด
ก) หลักการชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง
ข) หลักการรับช่วงสิทธิ
ค) หลักการเฉลี่ย
ง) หลักการชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง และหลักการรับช่วงสิทธิ

13) คำว่าภาวะภัยทางศีลธรรม ( Horal Hazard ) หมายถึง
ก) การกระทำทุจริตเพื่อหวังสินไหมทดแทน
ข) การกระทำโดยขาดสติเพื่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
ค) การกระทำโดยจงใจโดยหวังค่าตอบแทนจากผู้จ้าง
ง) ไม่มีข้อใดถูก

14) ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง
ก) การเปิดเผยข้อเท็จจริง
ข) การไม่แถลงข้อความเท็จ
ค) การไม่แสวงหากำไรจากการประกันภัย
ง) การปฏิบัติตามข้อรับรอง

15) คำว่า การชดเชยสินไหมทดแทน ( Indemnity) หมายถึง
ก) การชดเชยความเสียหายตามคำตัดสินตามอนุญาโตตุลาการ
ข) การชดเชยความเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน
ค) การชดเชยความเสียหายตามที่เสียหายจริง
ง) การชดเชยความเสียหายตามคำสั่งของศาล

16) ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยงภัยที่แท้จริง (Pure risk)
ก) การเกิดไฟไหม้
ข) การเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม
ค) รถยนต์ชนกัน
ง) การขาดทุนจากการซื้อหุ้น

17) การจัดการการเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกันภัย
ก) การลดความเสี่ยงภัย
ข) การรับความเสี่ยงภัยไว้เอง
ค) การโอนความเสี่ยงภัย
ง) การหลีกเลี่ยงความเสียงภัย

18) ข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ก) หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ข) หน้าที่บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย
ค) หน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ง) หน้าที่ในการรับช่วงสิทธิ

19) ข้อใดถูกต้องที่สุดในด้านทฤษฏีที่เกี่ยวกับการรับประกันภัย
ก) เมตริกและสถิติ
ข) ความน่าจะเป็นของกฎจำนวนมาก
ค) ความน่าจะเป็นและสถิติ
ง) สถิติและกฎจำนวนมาก

20) ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุได้จากที่ใด
ก) บริษัทประกันชีวิต
ข) บริษัทประกันวินาศภัย
ค) บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย
ง) ไม่มีข้อใดถูก


ชื่อของผู้เข้าสอบ