วิชานายหน้าประกันชีวิต ชุดที่2

1) นาย ก ทำประกันชีวิตไว้กับนาย ข ต่อมาเมื่อครบปีแล้ว นาย ข จึงเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันชีวิตปีสองจากนาย ก แต่เนื่องจากนาย ก กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอันเกิดจากการลงทุนผิดพลาด และยังไม่สามารถชำระเงินได้ในขณะนั้น นาย ข จึงนำเรื่องมาบอกแก่บริษัทประกันชีวิตเพื่อขอขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้ นาย ข กระทำผิดจรรยาบรรณนายหน้าหรือไม่
ก) ผิด เพราะนาย ข นำเรื่องความผิดพลาดของนาย ก มาบอกแก่ผู้อื่น
ข) ผิด เพราะนาย ก ไม่ชำระเบี้ยประกันตามกำหนดเป็นความผิดพลาดของนาย ก เอง
ค) ไม่ผิด เพราะเป็นเรื่องปกติที่นายหน้าจะหาทางแก้ปัญหาให้ผู้เอาประกันภัย
ง) ไม่ผิด เพราะบริษัทประกันชีวิตไม่ใช่บุคคลภายนอก

2) หากท่านสอบผ่านได้เป็นนายหน้าประกันชีวิต ท่านคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่ท่านจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตเพิ่มเติม
ก) ไม่จำเป็น เพราะต่อไปจะทำหน้าที่ขายประกันชีวิตอย่างเดียว
ข) ไม่จำเป็น เพราะเมื่อสอบผ่านแล้วแสดงว่ามีความรู้เพียงพอแล้ว
ค) จำเป็น เพราะควรจะมีความรู้ให้กว้างขวางและข่าวสารที่ทันสมัยจะได้อธิบายลูกค้าได้
ง) จำเป็น เพราะต้องการเข้าสังคม

3) นาย ก จะเอาประกันชีวิต นาง ข ซึ่งเป็นภรรยา โดยระบุให้นาย ก เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา นาย ก ได้หย่าขาดจากนาง ข และนาง ข ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต นาย ก จะได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่
ก) ไม่ได้ เพราะได้หย่าขาดกันแล้ว
ข) ไม่ได้ เพราะนาย ก ไม่มีส่วนได้เสียในชีวิต นาง ข
ค) ได้รับ เพราะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ง) ได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เพราะนาย ก มีส่วนได้เสียในชีวิต นาง ข ในขณะทำสัญญาประกันภัย

4) การประกันชีวิตประเภทสามัญ มีระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยกี่วัน
ก) 15วัน
ข) 31วัน
ค) 60วัน
ง) 120วัน

5) ถ้าผู้รับประโยชน์ ตามสัญญาประกันชีวิตถึงแก่มรณะก่อนผู้เอาประกันภัย สัญญาประกันชีวิตจะเป็นอย่างไร
ก) สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆะ
ข) สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ
ค) สัญญาประกันชีวิตไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา
ง) สัญญาประกันชีวิตยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ โดยผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ใหม่ได้

6) การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตผู้ขอต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ผู้ใดกำหนด
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข) ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค) ปลัดกระทรวงการคลัง
ง) นายทะเบียน

7) หากนายหน้าประกันชีวิตไม่แสดงใบอนุญาตการเป็นนายหน้าทุกครั้งที่มีการชี้ช่องให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตหรือรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันชีวิตต้องมีโทษ ดังนี้
ก) ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข) ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค) ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
ง) ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

8) บิดาทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี ให้บุตร โดยบุตรเป็นผู้เอาประกันภัย และบิดาเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เป็นเงิน 120,000 บาท อยากทราบว่าบิดาสามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
ก) ไม่ได้
ข) ได้ เป็นเงิน 100,000 บาท
ค) ได้ เป็นเงิน 120,000 บาท
ง) ได้ เป็นเงิน 500,000 บาท

9) ตามสัญญาประกันภัย เงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย เรียกว่าอย่างไร
ก) ค่าสินไหมทดแทน
ข) ดอกเบี้ย
ค) เบี้ยประกันภัย
ง) ค่าธรรมเนียม

10) นางน้ำได้ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ระบุนางนาเป็นผู้รับประโยชน์ซึ่งนางนาได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต และแสดงเจตนาถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเป็นหนังสือไปยังบริษัทนั้นแล้ว ต่อมาปรากฏว่านางนาเสียชีวิต และต่อมานางน้ำได้เสียชีวิตลง สิทธิในเงินตามสัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นของใคร
ก) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกไปยังทายาทของนางนา
ข) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกไปยังทายาทของนางน้ำ
ค) ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกแก่ยังทายาทนางนาและนางน้ำ
ง) ไม่ตกทอดเป็นทรัพย์มรดกจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล

11) การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีเงื่อนไขให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันจะเลือกซื้อเฉพาะการประกันชีวิตไม่ได้เพราะเหตุใด
ก) ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก
ข) อัตราเบี้ยประกันภัยประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยที่รวมการประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้
ค) การประกันชีวิตประเภทนี้ไม่ตรวจสุขภาพจึงต้องประกันอุบัติเหตุด้วย
ง) ทำให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยสูง

12) การทำประกันชีวิตนั้น ผู้ที่จะเอาประกันชีวิตบุคคลอื่นได้นั้นจะต้องมีส่วนได้เสียกับบุคคลใดต่อไปนี้ตามสัญญาประกันภัย
ก) ผู้รับประกันภัย
ข) ผู้รับประโยชน์
ค) ผู้เอาประกันภัย
ง) ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

13) การประกันชีวิตประเภทใดที่ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ก) ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม
ข) ประเภทสามัญ ประเภทกลุ่ม
ค) ประเภทอุตสาหกรรม
ง) ถูกทั้ง 3 ข้อ

14) นาย ก ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และซื้อความคุ้มครองการประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุแนบมาในกรมธรรม์ด้วย หากนาย ก อยู่ครบสัญญาจะได้เงินเอาประกันชีวิตเป็นจำนวนเงินประกันชีวิตเท่าใด
ก) เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ข) สองเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ค) สามเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ง) ไม่ต้องจ่ายจำนวนเงินใดๆ เลย

15) ข้อใดเป็นสิ่งที่นายหน้าประกันชีวิตไม่พึงปฎิบัติ
ก) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าฯ หรือบริษัทอื่น
ข) ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จเพื่อจูงใจให้เอาประกันภัย
ค) เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย
ง) รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

16) กรมธรรม์ประกันภัยแบบเงินได้ประจำ เหมาะสำหรับบุคคลที่
ก) ต้องการสร้างฐานะ
ข) ต้องการความคุ้มครองระยะสั้น
ค) มีรายได้น้อย
ง) ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามชรา

17) การประกันชีวิตแบบใดที่บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนสัญญาครบกำหนดหรือมีชีวิตอยู่รอดจนสัญญาครบกำหนด
ก) แบบสะสมทรัพย์
ข) แบบชั่วระยะเวลา 20ปี
ค) แบบตลอดชีพ
ง) แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล

18) ผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เหมือนคนทั่วไป แต่บริษัทประกันชีวิตพิจารณาแล้วสามารถรับประกันชีวิตได้ ผู้เอาประกันภัยคนนั้น
ก) ต้องแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้บริษัททราบทุกปี
ข) ต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ เพราะบริษัทตกลงรับประกันชีวิตแล้ว
ค) ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มกว่าอัตราปกติ
ง) ไม่ต้องแจ้งผลการตรวจสุขภาพ แต่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ

19) บุคคลใดต่อไปนี้ที่บริษัทสามารถพิจารณารับประกันชีวิตได้
ก) คนวิกลจริต
ข) นิติบุคคล
ค) ผู้เยาว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์
ง) คนที่อายุเกินอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

20) สัญญาประกันชีวิตจะตกเป็นโมฆียะ ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้าหากผู้รับประกันภัยทราบความจริงอาจบอกปัดไม่ยอมรับประกันชีวิต
ข) ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้าหากผู้รับประกันภัยทราบความจริงจะต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัยขึ้นอีก
ค) ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน และอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางการค้าปกติของผู้รับ ประกันภัย
ง) ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.


ชื่อของผู้เข้าสอบหัวข้อวิชาสอบ